Ajurünnak annab probleemidele lahendusi

Probleemide lahendamisel on eesmärgipüstituse järel teiseks sammuks võimalike lahendusvariantide otsimine ajurünnakul. Uute ideede ja lahenduste genereerimise üheks võimaluseks on ajurünnak (ingl k brainstorming). See meetod on kasulik, kuna aitab genereerida uusi ideid ja lahendusi, arendab loovust, tolerantsust ja mõtlemisvõimet ning parandab meeskonna koostööoskust.
Ajurünnaku algfaasis välditakse igasugust ideede voolamist takistavat diskussiooni ja kriitikat, eeldusel, et meeskond, kes pakub välja väga palju ideid, suudab genereerida ka mõne väga hea idee. Ideede genereerimise hoidmine kriitikast lahus on ajurünnaku esmane ja tähtsaim põhimõte.
Teiseks põhimõtteks on esmapilgul ebareaalsete ideede toetamine sest eesmärgiks on ideede kvantiteet, mitte kvaliteet!
Ajurünnaku heaks kordaminekuks on vaja luua pingevaba, loov õhkkond ja paluda selles osalema nii probleemi tundjaid või spetsialiste kui ka lihtsalt avatud ja loova mõtlemisega inimesi.
Et planeeritud koosolek ei muutuks tigedaks vaidlemiseks, õigustamiseks või arvete klaarimiseks, tuleb kohe alguses paika panna ajurünnaku reeglid.
Ajurünnaku reeglid:

 • Kriitika on keelatud

 • Ütle välja kõik, mis pähe tuleb

 • Mida rohkem ideid, seda parem

 • Täienda ja kombineeri varemöeldut


Lisaks ajurünnaku juhile on vaja sekretäri, kes ideed üles kirjutab. Diktofoni kasutamine pole soovitav. Kirjapandud tulemuste üleskirjutamine ilma kommentaarideta ja kõigile nähtavale kohale paigutamine inspireerib ajurünnakus osalejaid esitama omakorda lisaküsimusi, mis vallandavad omakorda uusi mõtteid. Soovitav on istuda poolkaares, see tagab kõigile ühtse ja tervikliku vaatevälja. Välja tohib öelda vaid ühe idee korraga, siis läheb sõnajärg ringiratast naabrile.
Ajurünnaku juht peab olema neutraalne, suhtudes võrdselt kõigi ettepanekutesse ja eelistamata juhtide ideid. Juhul, kui siiski arvamusliidrit on raske ohjata, võib talle anda mõne konkreetse ülesande: näiteks paluda tema abi ideede kirjapanekul.
Ajurünnaku läbiviimiseks tuleb arvestada vähemalt 2 tundi, kuna sageli tuleb just peale mõningast ideede laagerdumist esile palju võimalikke lahendusi.
Ajurünnakus liigutakse üldisematelt küsimustelt konkreetse lahenduse suunas. Siinkohal tasub meeles pidada, et seoste loomine ja metafooride kasutamine suurendab pakutud ideede efektiivsust ja kiirendab nende omaksvõttu. Ajurünnaku käigust teeb lõpuks kokkuvõtte ajurünnaku juht.
Ajurünnaku juhi meelespea:

 • valmista põhjalikult ette

 • lepi kokku reeglites

 • alusta "soojendusharjutustega"

 • defineeri probleem kõigile üheselt mõistetavalt

 • palu genereerida võimalikult palju alternatiivseid lahendusvariante

 • kirjuta kõik vastused ülesse tahvlile/paberile

 • pane need kõigile nähtavasse kohta

 • lõpeta ajurünnak, kui ideed või aeg on lõppenud

 • fikseeri tulemus kirjalikult


arvesta ohte: kritiseerimine, liidrite ideede kiitmine§ (grupimõtlemise fenomen), oma vaatenurga eelistamine, reeglite eiramine, vaiksemate või passiivsemate grupiliikmete unustamine.
Probleemilahenduse esimese faasi kohta loe: ÄP 31.05.04, lk 23: "Ülekoormuse põhjused on töökorralduses ja otsustusvõimes"
Pirko Tõugu, Andrus Kahn
Äripäev, 14.06.2004